Các dạng câu hỏi trong IELTS Reading

Trước khi làm vào bài IELTS Reading, các bạn thường được lưu ý là đọc câu hỏi, gạch các key word chính trong câu. Tuy nhiên, trước hết bạn cần xem mình đang tiến hành làm dạng câu hỏi gì, vì mỗi dạng khác nhau sẽ có cách xử lý khác nhau.

Dạng câu hỏi Gap Filling: là dạng điền từ, tìm từ tương ứng trong passage để điền vào chỗ trống.

Dạng True/ False/ Not Given hoặc Yes/ No/ Not Given: với dạng câu khẳng định hoặc phủ định thì thường câu hỏi sẽ cho một câu và các bạn tìm trong đoạn passage thông tin để kết luận câu đó.

Dạng Multiple Choice: là dạng câu hỏi đưa ra nhiều đáp án để bạn lựa chọn (có thể là A, B, C, D)

Dạng Matching: dạng câu hỏi yêu cầu bạn nối hoặc ghép câu hỏi với đáp án tương ứng.

Dạng Matching Information with paragraph: dạng nối thông tin với đoạn văn tương ứng.

Dạng Match Headings: là dạng câu hỏi cung cấp tiêu đề và bạn cần chọn tiêu đề hợp lý với mỗi đoạn văn nhỏ trong passage.

 

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu phương pháp và giải quyết từng dạng câu hỏi trong đề IELTS Reading chưa?

Chia sẻ