Những lưu ý không nên bỏ qua khi làm bài IELTS Reading

Với mỗi câu hỏi tương ứng sẽ có một đoạn trong passage chứa thông tin để bạn có thể trả lời câu hỏi đó. Đoạn văn này có thể là 1,2 hoặc 3 câu liên tiếp. Những câu còn lại trong passage sẽ không giúp bạn trả lời cho câu hỏi đó. 

Các câu hỏi và câu trong pasage là những cặp câu đã được paraphrase, hay nói cách khác câu hỏi và câu trong passage có ý nghĩa tương đương nhau, nhưng các từ ngữ sử dụng đã được biến đổi khác đi.

Trong bài reading, các bạn sẽ thường thấy bao gồm 3 đoạn passage, tương ứng sẽ có 13-14 câu hỏi và được chia thành 2-3 dạng câu hỏi khác nhau. 

Với mỗi phần nhỏ, thông tin trong passage xuất hiện lần lượt. Tuy nhiên, khi chuyển sang phần nhỏ khác, thứ tự xuất hiện có thể thay đổi. 

Trình tự trả lời câu hỏi: Để giúp bạn tránh mất thời gian và những công đoạn làm bài không cần thiết, bạn nên cân nhắc các bước sau đây:

Bước 1: Đọc câu hỏi trước: Phân tích từ khóa của câu hỏi, gạch chân các từ khóa này

Bước 2: Dựa vào các từ khóa trong câu hỏi, lật ngược lên passage để tìm các từ khóa tương ứng: Đó cũng chính là vị trí chứa thông tin để trả lời cho câu hỏi

Bước 3: Đọc kỹ vị trí chưa thông tin trong passage và trả lời câu hỏi tương ứng

Bước 4: Chuyển sang câu hỏi kế tiếp

Lưu ý: Bạn nên làm từng câu một thay vì làm nhiều câu cùng lúc

Phân tích từ khóa trong câu hỏi: Đây là bước quan trọng giúp chúng ta dựa vào đó để tìm ra vị trí chưa những từ khóa này trong passage

Các từ khóa thường được phân làm 2 loại:

Từ khóa không thể biến đổi được: là các từ khóa trong câu hỏi giống hoàn toàn trong passage. Thường là các từ khóa chỉ tên riêng, số hoặc các thuật ngữ khoa học...

Từ khóa có thể biến đổi được: là các dạng từ khóa trong câu hỏi và trong passage có thể được paraphrase bằng cahcs biến đỏi dạng của từ hoặc sử dụng các từ đồng nghĩa.

Ví dụ trong câu:

Eg1: Thirty percent of deaths in the United States are caused by smoking related diseases.

Từ khóa loại 1: United States, Thirty percent

Từ khóa loại 2: deaths, are caused by, smoking related diseases 

Eg2: Evidence found in 2004 suggested that the Bronze-Age Boat had been used for trade

Từ khóa loại 1: 2004, Bronze-Age

Từ khóa loại 2: Evidence found in, suggested that, had been used for trade

Eg1: Some Japanese officials thought Shirase's intention to travel to the South Pole was pointless.

Từ khóa loại 1: Japanese, Shirase, South Pole

Từ khóa loại 2: Thought, officials, intention to travel, pointless

Chia sẻ