Cấu Trúc It Is trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It Is trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Will qua bài viết sau

 Ý NGHĨA CỦA IT IS VÀ CÁCH SỬ DỤNG IT IS

 • – It là một đại từ, có nghĩa là nó và cấu trúc it is thường được dùng để chỉ đồ vật.
 • – Thỉnh thoảng “it is” cũng có thể  được dùng trong một câu đại diện chỉ một cái gì đó không có ý nghĩa  rõ, trong trường hợp này it không còn có nghĩa của riêng nó. Chúng ta gọi it trong trường hợp này là hư tự.

CẤU TRÚC IT IS THAY CHO DANH ĐỘNG TỪ

Cấu trúc: It is + tính từ.

Chúng ta sử dụng cấu trúc này để viết lại câu với những câu sử dụng danh động từ làm chủ từ.

 • Ví dụ:
 • – Doing this exercise is very easy.
 • => It is very easy to do this exercise.
 • Dịch nghĩa: Thực ra, bài tập này rất dễ.
 • Một số ví dụ khác:
 • – It isn’t safe to drive fast.
 • Dịch nghĩa: Thật không an toàn khi lái xe nhanh.
 • – It is pleasant to sit next to the fire.
 • Dịch nghĩa: Ngồi cạnh ngọn lửa thật dễ chịu.
 • – It is never too late to learn English.
 • Dịch nghĩa: Học tiếng anh không bao giờ là quá trễ.

CẤU TRÚC IT IS TRONG CÁC THÀNH NGỮ

Chúng ta còn có thể sử dụng cấu trúc với it is trong một số câu đặc biệt sau:

 • – It is believed that…  : Người ta tin rằng…
 • – It is rumoured that…  : Người ta đồn rằng…
 • – It is reported that…  : Người ta báo rằng…
 • – It is thought that…   : Thiết nghĩ rằng…
 • – It is said that…      : Người ta nói rằng…

Ví dụ:

 • – It is believed that the angels exist on the earth.
 • Dịch nghĩa: Người ta tin rằng các vị thần tồn tại trên trái đất.
 • – It is said that Nam is building a very big house.
 • Dịch nghĩa: Người ta nói rằng Nam đang xây một ngôi nhà lớn.
 • – It is rumoured that Nam is going to got married.
 • Dịch nghĩa: Người ta đồn rằng Nam sắp lấy vợ.
 • – It is reported that his parents is coming.
 • Dịch nghĩa: Người ta báo rằng bố mẹ của anh ta đang đến.
 • – It is thought that you hadn’t  better come to see Linh.
 • Dịch nghĩa: Thiết nghĩ rằng, bạn không nên tới thăm Linh thì sẽ tốt hơn.

SỬ DỤNG CẤU TRÚC IT IS VỚI CÁC MỆNH ĐỀ CHỈ KHÔNG GIAN, THỜI GIAN.

Cấu trúc câu đi kèm ít is có thể được dùng trong các mệnh đề chỉ không gian  (distance) , thời gian (time) hay các hiện tượng tự nhiên (natural phenomenon).

 • Ví dụ:
 • – It’s too late.
 • Dịch nghĩa: Đã quá trễ.
 • – It’s summer now.
 • Dịch nghĩa: Bây giờ là mùa hè.
 • – It is evening.
 • Dịch nghĩa: Buổi tối.
 • – It is a quarter past two.
 • Dịch nghĩa: Đã hai giờ mười lăm phút.
 • – It is fine today.
 • Dịch nghĩa: Hôm nay trời đẹp.
 • – How far is it from Singapore to Viet Nam?
 • Dịch nghĩa: Từ Singapore tới Việt Nam bao xa?
 • – It is far from here.
 • Dịch nghĩa: Rất xa.
 • – It is about eight miles.
 • Dịch nghĩa: Cách đây khoảng 8 dặm.

 SỬ DỤNG CẤU TRÚC IT IS ĐỂ NHẤN MẠNH

Cấu trúc với it is còn có thể được sử dụng để nhấn mạnh một sự việc, một từ trong câu. Trong trường hợp này, It is tạo với từ đó thành một mệnh đề và được nối với mệnh đề chính bằng chữ that.

 • Ví dụ:
 • – He killed the tiger. (Dịch nghĩa: Tôi giết con hổ.)
 • => It was he that killed the tiger.
 • Chính anh ta đã giết con hổ.
 • – I am reading a newspaper, not abook.
 • Dịch nghĩa: Tôi đang đọc một tờ báo không phải một quyển sách.
 • =>  It is a newspaper, not a book that I am reading.

SỬ DỤNG ĐẠI TỪ IT VỚI TOO

It is  còn được sử dụng với too.

 • Ví dụ:   
 • – It is too easy to do these exercises.
 • Dịch nghĩa: Thật là dễ để mà làm các bài tập này.

CẤU TRÚC IT IS TIME …

It is time viết tắt it’s time được dùng với nghĩa là đã đến lúc (để ai làm việc gì đó).

 • Ví dụ:
 • – It’s time to go to school.
 • Dịch nghĩa: Đã đến lúc tới trường.
 • – It’s time for them to go home.
 • Dịch nghĩa: Đã đến lúc họ về nhà.

Trong trường hợp này, chúng ta lưu ý, phía sau là một động từ nguyên thể có to. Chủ từ trong câu trở thành túc từ. Câu sau có thể được viết theo cách khác.

– It’s time we went home.

Trong cấu trúc it is time có thế sử dụng thì quá khứ đi kèm phái sau nhưng ý nghĩa của câu vẫn mang nghĩa tương lai hoặc hiện tại.

– Why are you still in here? It’s time you go home.

Dịch nghĩa: Sao bạn vẫn còn ở đây? Đã đến lúc bạn phải về nhà.

Trên đây là Cấu Trúc It Is & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *